Algemene voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR, AANGEZIEN ZE UW RECHTEN EN PLICHTEN BENVLOEDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP DE VOLLEDIGE INHOUD VAN WWW.INTERNATIONALPROPERTYFORSALE.COM (“SPOT BLUE WEBSITE”) EN OP ALLE CORRESPONDENTIE PER E-MAIL TUSSEN SPOT BLUE EN U. HET GEBRUIK VAN DE SPOT BLUE-WEBSITE GEEFT AAN DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ACCEPTEERT, ONGEACHT OF U EROP KIES OM U BIJ ONS TE REGISTREREN. ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE SPOT BLUE WEBSITE. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN UITGEGEVEN DOOR SPOT BLUE INTERNATIONAL PROPERTY LTD, BEDRIJFSNUMMER 4864440, LINK HOUSE, 140 THE BROADWAY, TOLWORTH, SURREY, KT6 7HT.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10 JANUARI 2007.

1. Inleiding

1. U krijgt toegang tot sommige delen van de Spot Blue-website zonder uw gegevens bij Spot Blue te registreren. Bepaalde delen van de Spot Blue-website zijn alleen beschikbaar als u zich registreert.
2. Spot Blue kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. U dient van tijd tot tijd de website van Spot Blue te raadplegen om de dan geldende juridische kennisgeving te bekijken, omdat deze bindend is voor u en Spot Blue. Bepaalde bepalingen van deze Algemene voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangeduide juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze Spot Blue-website.

2. Licentie

1. U mag uittreksels van de Spot Blue-website afdrukken en downloaden voor uw privé, niet-commercieel gebruik, op de volgende basis:

1. documenten of afbeeldingen op de Spot Blue-website worden op geen enkele manier gewijzigd;
2. op de Spot Blue website worden geen afbeeldingen los van begeleidende tekst gebruikt;

2. Spot Blue copyright-kennisgeving en deze toestemmingskennisgeving verschijnen in alle exemplaren.
3. Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten (inclusief databankrecht) op al het materiaal op de Spot Blue-website (inclusief maar niet beperkt tot foto's en grafische afbeeldingen) eigendom van Spot Blue of haar licentiegevers. Voor de doeleinden van deze Algemene voorwaarden is elk gebruik van uittreksels van de Spot Blue-website anders dan in overeenstemming met paragraaf 2.1 hierboven voor welk doel dan ook verboden. Als u een van deze Algemene voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om de Spot Blue-website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte uittreksels van de Spot Blue-website vernietigen.
4. Behoudens paragraaf 2.1, mag geen enkel deel van de Spot Blue-website worden verveelvoudigd of opgeslagen op een andere Spot Blue-website of worden opgenomen in een openbaar of particulier elektronisch zoeksysteem of -dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spot Blue.
5. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.
6. Als u materiaal op de Spot Blue-website wilt gebruiken buiten de licentie die is verleend in clausule 2, moet u schriftelijke toestemming vragen aan Spot Blue en voldoen aan eventuele aanvullende beperkingen als toestemming wordt verleend. Spot Blue kan naar eigen goeddunken toestemming verlenen of weigeren.

3. Servicetoegang

1. Hoewel Spot Blue zich inspant om ervoor te zorgen dat de Spot Blue-website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, is Spot Blue niet aansprakelijk als de Spot Blue-website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
2. De toegang tot de Spot Blue-website (hetzij in zijn geheel, hetzij tot onderdelen ervan) kan zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort.

4. Bezoekersmateriaal en gedrag

1. Het is verboden om materiaal naar of van de Spot Blue-website te plaatsen of te verzenden:

1. die bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, beledigend, aanzetten tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, schandalig, opruiend, godslasterlijk, in strijd met vertrouwen, in strijd met privacy of die ergernis kan veroorzaken of ongemak;
2. waarvoor u niet alle benodigde licenties en/of goedkeuringen heeft verkregen;
3. dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet van of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, in het VK of enig ander land in de wereld; of
4. die technisch schadelijk is (inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

2. U mag de Spot Blue-website niet misbruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, hacking).
3. Spot Blue zal volledig meewerken met elke wetshandhavingsinstantie of rechtbank die Spot Blue verzoekt of opdraagt ​​om de identiteit bekend te maken of iemand te lokaliseren die materiaal plaatst dat in strijd is met paragraaf 4.1 of paragraaf 4.2 van deze Algemene voorwaarden.

5. Websites van derden

1. Links naar websites van derden op de Spot Blue-website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website van Spot Blue. Spot Blue heeft deze websites van derden niet beoordeeld en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud. Spot Blue onderschrijft of doet daarom geen uitspraken over hen, of enig materiaal dat daar wordt gevonden, of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit een van de websites van derden te bezoeken die aan deze Spot Blue-website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico. In het bijzonder is het online privacybeleid van Spot Blue niet van toepassing op websites van derden.
2. Als u naar deze Spot Blue-website wilt linken, mag u dit alleen doen op basis van een link naar de startpagina van deze Spot Blue-website, maar niet kopiëren, en onder de volgende voorwaarden:

1. u de grootte of het uiterlijk van het Spot Blue-logo niet verwijdert, vervormt of anderszins wijzigt;
2. u maakt geen frame of een andere browser of randomgeving rond deze Spot Blue-website;
3. u geeft geen verkeerde voorstelling van uw relatie met Spot Blue en geeft geen andere valse informatie over Spot Blue;
4. u gebruikt geen andere handelsmerken van Spot Blue die op de Spot Blue-website worden weergegeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spot Blue;
5. uw website bevat geen inhoud die smakeloos, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of anderszins niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Spot Blue behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het in paragraaf 5.2 verleende recht wegens schending van deze Algemene Voorwaarden in te trekken en alle maatregelen te nemen die zij passend acht.
4. U zult Spot Blue volledig vrijwaren voor verlies of schade geleden door Spot Blue of een van haar groepsmaatschappijen wegens schending van paragraaf 5.2.

6. registratie

1. Elke registratie is slechts voor één gebruiker. Spot Blue staat niet toe dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met een andere persoon of met meerdere gebruikers op een netwerk.
2. U dient ervoor te zorgen dat de door u verstrekte gegevens bij registratie of op enig moment juist en volledig zijn en Spot Blue onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen door uw gegevens bij te werken. De verantwoordelijkheid voor de beveiliging van eventueel uitgegeven wachtwoorden ligt bij u. Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord heeft, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Spot Blue door een e-mail te sturen naar info@spotblue.com.

7. Disclaimer

1. Hoewel Spot Blue zich inspant om ervoor te zorgen dat de informatie op de Spot Blue-website correct is, vertrouwt Spot Blue op informatie van derden. Spot Blue kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op de Spot Blue-website of in de producten, diensten en prijzen die erop worden beschreven. Het materiaal op de Spot Blue-website is mogelijk verouderd en Spot Blue verplicht zich niet om dergelijk materiaal bij te werken. U dient zelf navraag te doen over de juistheid van alle informatie of materiaal die beschikbaar is op de Spot Blue-website.
2. Het materiaal op de Spot Blue-website wordt geleverd 'zoals het is' zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. De verstrekte informatie is geen vervanging voor juridisch, financieel, onroerend goed of ander deskundig advies. Dienovereenkomstig, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, biedt Spot Blue u de Spot Blue-website aan op basis van het feit dat Spot Blue alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden uitsluit (inclusief, maar niet beperkt tot, de voorwaarden geïmpliceerd door de wet van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid) die zonder deze Algemene voorwaarden van kracht kunnen zijn met betrekking tot deze Spot Blue-website.

8. Aansprakelijkheid

1. Omdat Spot Blue vertrouwt op informatie van derden en de Spot Blue-website gratis aan u ter beschikking stelt, Spot Blue, elke andere partij (al dan niet betrokken bij het maken, produceren, onderhouden of leveren van deze Spot Blue-website), en een van Spot Blue's functionarissen, directeuren, werknemers of agenten van een van hen, sluit alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor enig bedrag of soort verlies of schade die het gevolg kan zijn voor u of een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte, punitieve of gevolgverlies of schade, of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, en ongeacht of deze onrechtmatig is (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), contract of anderszins) in verband met de Spot Blue-website op enigerlei wijze of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van deze Spot Blue-website, alle websites die zijn gekoppeld aan de Spot Blue-website of het materiaal al op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op de Spot Blue-website of het downloaden van materiaal van de Spot Blue-website of websites die zijn gekoppeld aan de Spot Blue-website.
2. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Spot Blue uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (zoals een dergelijke term wordt gedefinieerd door de Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of (iii) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.
3. Indien uw gebruik van materiaal op de Spot Blue-website leidt tot onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, draagt ​​u alle kosten daarvan. U draagt ​​alle kosten voor telecommunicatieverbindingen en computerapparatuur die nodig zijn om toegang te krijgen tot internet en de Spot Blue-website te bekijken.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

1. Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. Geschillen die ontstaan ​​in verband met deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

10. Algemeen

1. U mag uw rechten onder deze Algemene voorwaarden niet toewijzen, in sublicentie geven of anderszins overdragen.
2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen, die van kracht blijven.
3. Als u deze Algemene Voorwaarden schendt en Spot Blue dit negeert, heeft Spot Blue nog steeds het recht om haar rechten en rechtsmiddelen te gebruiken op een later tijdstip of in elke andere situatie wanneer u deze Algemene Voorwaarden schendt.
4. Spot Blue is niet verantwoordelijk voor enige inbreuk buiten haar redelijke controle.
5. Een persoon die geen partij is bij deze Algemene voorwaarden heeft geen recht op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om voorwaarden in deze Algemene voorwaarden af ​​te dwingen, maar dit heeft geen invloed op enig recht of rechtsmiddel van een derde partij die buiten die wet bestaat of beschikbaar is.

PRIVACYBELEID
Dit privacybeleid is van toepassing op de website onder de domeinnaam www.internationalpropertyforsale.com ("SPOT BLUE-website") die eigendom is van en wordt beheerd door Spot Blue International Property Ltd, waarin Spot Blue is opgenomen ("SPOT BLUE"); ondernemingsnummer 4864440 LINK HOUSE, 140 THE BROADWAY, TOLWORTH, SURREY, KT6 7HT.

We verzamelen persoonlijke en bedrijfsinformatie van Leden. Ledengegevens moeten worden weergegeven op de SPOT BLUE-website om hun status als een SPOTBLAUW lid.

Leden hebben de mogelijkheid om hun lidmaatschap (onder voorbehoud van de voorwaarden van de Statuten) op te zeggen en van de website te worden verwijderd. Ze kunnen ook alle informatie die online bij de SPOT BLUE is ingediend, controleren of corrigeren. Op verzoek zal SPOT BLUE alle persoonlijk identificeerbare informatie uit zijn systemen verwijderen.

We gebruiken informatie die leden online indienen op een van de volgende manieren:

om op uw verzoek wijzigingen aan te brengen in uw profiel
om op uw verzoek informatie te registreren
om te reageren op uw inzending of vraag

SPOT BLUE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie en inhoud van sites van derden indien gebruikers hiernaar linken.

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, dus u kunt het wellicht regelmatig controleren.

Vergeet niet uw browser te sluiten wanneer u klaar bent met uw gebruikerssessie. Dit is om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie als u een computer deelt met iemand anders of een computer gebruikt op een openbare plaats zoals een openbare bibliotheek of internetcafé.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2007.